Chcesz być na bieżąco z nowościami,
kierunkami studiów i ciekawymi eventami?

Stypendia

WSIiZ od początku swojej działalności przyznaje z własnych środków stypendia naukowe dla studentów. 

stypendium od początku studiów WSIiZ

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym (a nie ogólnoakademickim) i pod okiem praktyków. 

 
 
Będąc studentem WSIiZ, możesz skorzystać z szerokiej oferty pozwalającej na sfinansowanie studiów – zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania. System stypendialny WSIiZ jest skonstruowany w ten sposób, że daje możliwość bezpłatnych (zniżka w wysokości 100% czesnego) lub tylko częściowo odpłatnych studiów (zniżka w wysokości 50% czesnego) już od 1. semestru, dzięki czemu nie odczujesz kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne można łączyć z naukowymi.  
W roku akademickim 2016/2017 blisko 1300 studentów korzysta z pomocy materialnej. Ponieważ stypendia socjalne łączą się z naukowymi, najlepsi studenci mogą otrzymać nawet ponad 1300 zł miesięcznie.  
 

 

W nowym roku akademickim 2016/2017 blisko 1300 studentów korzysta z pomocy materialnej. Ponieważ stypendia socjalne łączą się z naukowymi, najlepsi studenci mogą otrzymać nawet ponad 1300 zł miesięcznie. Dla najlepszych studentów I roku uczelnia przyznaje także stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ, już od początku studiów (a nie jak ma to miejsce na innych uczelniach, gdzie za wyniki w nauce, po roku nauki, przyznawane jest stypendium rektora). W semestrze zimowym WSIiZ ufundował 100% lub inną zniżkę w czesnym ponad 230 studentom.

 

BEZPŁATNE STUDIA DLA NAJLEPSZYCH (STYPENDIUM OD 1. SEMESTRU STUDIÓW)

OBLICZ SWOJĄ ZNIŻKĘ (dla osób, które złożą podanie do 31 lipca)

 

100% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • wybierzesz studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne),

 • złożysz podanie do 31 lipca,

 • uzyskasz co najmniej 381 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).

Aby utrzymać zniżkę w drugim semestrze Twoja średnia za pierwszy semestr nauki musi wynosić minimum 4,75. Musisz też zdobyć przynajmniej 30 punktów za aktywność studencką.

 

50% zniżki w czesnym otrzymujesz jeśli:

 • złożysz podanie do 31 lipca,

 • wybierzesz studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne) i uzyskasz od 321 do 380 punktów z wyników z matury tj. z maksymalnie czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku),

 • wybierzesz studia niestacjonarne (polskojęzyczne)  i uzyskasz powyżej 321 punktów z wyników matury.

Aby utrzymać zniżkę w drugim semestrze musisz uzyskać średnią ocen za pierwszy semestr co najmniej 4,0. Musisz też zdobyć przynajmniej 15 punktów z tytułu aktywności studenckiej. 
 
 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Możesz starać się o to stypendium, jeśli zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia albo zostałeś przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskałeś w okresie studiów: 

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

 • wybitne osiągnięcia w sporcie

Zdobądź i utrzymaj wysoką średnią, udzielaj się w życiu naukowym, sportowym i artystycznym uczelni i bądź niezależny finansowo!
 
Zapracuj na swoje studia! W 2016 roku Stypendium Ministra wynosiło jednorazowo 15 000 zł, a otrzymało je 5 studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Z WŁASNEGO FUNDUSZU WSIiZ

Stypendium przeznaczone dla studentów, którzy nie mogą ubiegać się o stypendia z finansowane z budżetu państwa - dla obcokrajowców.

Stypendium możesz otrzymać już po zaliczeniu 1. semestru studiów I stopnia na podstawie pisemnego wniosku (szczegóły znajdziesz w regulaminie stypendialnym).

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Aby je otrzymać wystarczy, że spełnisz kilka warunków, m.in.:

 • zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia,

 • Twoja średnia arytmetyczna ocen za poprzedni rok akademicki wynosi co najmniej 3,0 (w roku akademickim dopuszczalne jest tylko jedno zaliczenie/egzamin w terminie poprawkowym),

 • uzyskasz dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne (dotyczące poprzedniego roku akademickiego),

 • w wyznaczonym terminie złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium.

 

Na podstawie powyższych kryteriów tworzony jest ranking studentów. Stypendia Rektora otrzymuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

STYPENDIUM SOCJALNE

Otrzymasz to stypendium, jeśli:

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej - podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny studenta (o stypendium może ubiegać się student, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto),

 • złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.

Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

DODATEK Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA

Możesz go otrzymać, jeśli:

 • jesteś studentem studiów stacjonarnych i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia Ci studiowanie (stypendium możesz otrzymać z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki - także w kwaterze prywatnej, stypendium przysługuje Ci wyłącznie wtedy, gdy ponosisz dodatkowe koszty z tytułu zakwaterowania),

 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej, przeciętny miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 1051,70 zł netto (miesięczną wysokość dochodu na osobę w twojej rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o dodatek z tytułu zamieszkania, ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

 • złożysz pisemny wniosek, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające Twoją sytuację materialną i rodzinną oraz umowę najmu lub zaświadczenie potwierdzające fakt Twojego zakwaterowania.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium jest przyznawane na podstawie Twojego pisemnego wniosku, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semstr (5 miesięcy kalendarzowych).

ZAPOMOGI

Zapomogę możesz otrzymać już na 1. semestrze studiów i może być Ci ona przyznana wtedy, kiedy z przyczyn losowych znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogę możesz otrzymać dwa razy w roku akademickim na Twój pisemny wniosek. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę wniosku.

Wniosek należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

KREDYTY STUDENCKIE

Co to są kredyty studenckie?

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

 

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

 

Na jaki okres udzielane są kredyty?

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

 

Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

Które banki udzielają kredytów studenckich?

 • PKO Bank Polski S.A.,

 • Bank PEKAO S.A.,

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 

Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają ww. studenci, słuchacze i doktoranci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

© 2011 - 2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wszelkie materiały zawarte na stronie www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl mają wyłącznie
informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.